REGULAMIN
Klubu Sportowego Monster Akademia – Rio Grappling Club Rybnik

§1

Klub Sportowy MONSTER AKADEMIA (używa również nazwy MONSTER AKADEMIA), zwany dalej Klubem zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§2

Warunkami przynależności do Klubu są:

1. Zakwalifikowanie do grupy przez trenera prowadzącego.

2. Złożenie pisemnej deklaracji o chęci przynależenia do Klubu.

3. Posiadanie ważnych badań lekarskich zezwalające na uprawianie sportu w danej dyscyplinie (dotyczy zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej) lub złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego w ramach rekreacyjnego uprawiania sportu.

4. Pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich
Niepełnoletni muszą posiadać ważne badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu w danej dyscyplinie.

5. Nie zażywanie substancji odurzających, psychoaktywnych, psychotropowych, zakazanych w sporcie (doping)

6. Nie popełnianie przestępstw umyślnych w rozumieniu prawa polskiego.

7. Terminowe opłacenie składek członkowskich niezwłocznie na początku miesiąca, nie później jednak niż do 10-tego dnia miesiąca za który należy wpłacić składkę.

8. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganie jego postanowień.

§3

1. W klubie obowiązuje zakaz wchodzenia na matę w butach, ( za wyjątkiem specjalistycznego).

2. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń trenerów, instruktorów oraz regulaminu.
3. Kontuzje, złe samopoczucie lub zagrożenie bezpieczeństwa należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu trening.

4. Każda osoba ćwicząca odpowiada za bezpieczeństwo własne, partnera oraz innych osób ćwiczących zarówno podczas walk sparingowych jak i treningów. Jeżeli wykonywana technika może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa należy natychmiast przerwać jej wykonywanie.
Osoba która nie może dalej walczyć lub wykonywać ćwiczenia z powodu kontuzji, bólu, założonej dźwigni lub duszenia albo z innego powodu, musi wyraźnie i zdecydowanie sygnalizować ten fakt poprzez klepanie dłonią lub stopą w partnera albo matę lub poprzez okrzyk „Aj” albo „Mate”.
Każdy powinien podejmować wysiłek, szczególnie podczas sparingów oraz wykonywać ćwiczenia tylko w ramach swoich możliwości.

5. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, w szczególności z wadami serca, kręgosłupa, chorobami skóry, chorobami zakaźnymi nie mogą brać udziału w zajęciach.

6. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających, psychoaktywnych, psychotropowych i niedozwolonych w sporcie (doping).

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach Klubu, zwłaszcza po zakończeniu zajęć.

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania wyposażenia Klubu i stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.

9. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione oraz za ich zniszczenie lub kradzież.

10. Przed rozpoczęciem treningu należy się przywitać z trenerem / instruktorem.

11. Każdy trening rozpoczyna i kończy zbiórka a uczestnicy zajęć stawiają się na nią w kompletnym stroju w zależności od rodzaju zajęć jest to Gi lub raschguard (koszulka) i spodenki, chyba że prowadzący zajęcia zarządzi inaczej.

12. Osoby spóźnione oczekują poza matą zezwolenia na przyłączenie się do zajęć.

13. Zabrania się samowolnie opuszczać salę podczas treningu bez informowania o tym prowadzącego trening.

14. W Klubie należy okazywać szacunek innym osobom w szczególności trenerom, instruktorom i starszym stopniem lub stażem treningowym.

15. Podczas sparingów należy zawsze ustępować miejsca osobom starszym stopniem lub stażem treningowym.

16.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do ćwiczenia w czystym stroju oraz dbania o higienę osobistą.
Paznokcie nóg i rak muszą być krótko obcięte, długie włosy upięte.
Podczas zajęć nie można nosić biżuterii, obrączek, kolczyków, zegarków, bransoletek metalowych lub zawierających metal spinek do włosów oraz innych podobnych przedmiotów.
Strój nie może być podarty, uszkodzony lub uszyty w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.
17. Rękawice i ochraniacze wymagają akceptacji trenera / instruktora przed pierwszym ich użyciem.

§4

1. Osoby nie spełniające warunków higieny lub bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone do treningu.

2. Osoby stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób zostaną usunięte z sali treningowej, a jeśli sytuacja będzie się powtarzać mogą zostać wydalone z Klubu.

3. Osoby rażąco łamiące niniejszy regulamin lub nie spełniające warunków wymienionych w §1 zostaną wydalone z Klubu.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy lub choroby powstałe podczas treningów.
Członkowie Klubu powinni posiadać odpowiednie ubezpieczenie NNW oraz OC we własnym zakresie.